1. Pojęcia i Podstawy prawne zawarte w Regulaminie sklepu

Regulamin sklepu zawiera treści które oznaczają:

 1. Regulamin – regulamin sklepu, czyli niniejszy dokument;
 2. Sklep internetowy (Sklep) – platforma internetowa www.kolorowowkuchni.pl za pomocą której klient może dokonywać zakupu;
 3. Sprzedawca – właściciel sklepu i domeny firma Kugana Sp. z o.o. Adamów 14a, 62-590 Golina NIP 522-272-58-35.
 4. Towar – produkt z opisem i zdjęciem oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym
 5. Zamówienie – złożenie woli klienta zawarcia umowy sprzedaży produktu zawierającą rodzaj, ilość oraz cenę produktu.
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawarta pomiędzy sprzedawcą a klientem;
 7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia. 23 kwietnia 1964r (Dz.U. Nr16 z późniejszymi zmianami);
 8. Usługa/i – usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz klienta w rozumieniu ustawy z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz.1204 z późniejszymi zmianami).
 9. Klinet – osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w ramach sklepu.
 10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, nr 827);
 11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18. lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną ( Dz.U. Nr 144, poz 1204 wraz z późniejszymi zmianami).

2. Zasady Ogólne

 1. W niniejszym Regulaminie zostają określone ogólne warunki, korzystania ze sklepu internetowego kolorowowkuchni.pl
 2. Regulamin określa sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży w sklepie internetowym www.kolorowowkuchni.pl prowadzonym przez Kugana Sp. Z o.o. z siedzibą Adamów 14A, 62-590 Golina
 3. Regulamin sklepu internetowego jest dostępny na stronie sklepu www.kolorowowkuchni.pl z ciągłą możliwością zapoznania się z jego treścią, pobraniem lub skopiowaniem na zewnętrzny nośnik pamięci.
 4. Właściciel sklepu Kugana Sp. z o.o. umożliwia swoim klientom kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresami office@kugana.pl ; reklamacje@kugana.pl  lub telefonicznie pod numerami +48 63 220 60 20 lub +48 607 33 11 18

 

3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze sklepu oznacza, czynności, które prowadzą do zapoznania sie z treściami zawartymi na stronie sklepu.
 2. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe przy spełnieniu warunków technicznych i teleinformatycznych przez Klienta i posiadania odpowiedniego sprzętu i oprogramowania oraz dostępu do internetu.
 3. Klientom korzystającym z sklepu zabrania się:

a). dostarczania i publikowania treści zabronionych prawem, naruszających dobra osobiste I inne prawa osób trzecich;

b).korzystanie ze sklepu niezgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terenie kraju lub niezgodnie z niniejszym regulaminem;

c) rozsyłania lub umieszczania w sklepie informacji niezamówianych (spam);

d). korzystania ze sklepu w sposób zakłócający jego działanie;

e) korzystania ze sklepu w sposób uciążliwy dla Sprzedawcy lub innych Użytkowników;

4. Zawarcie Umowy sprzedaży           

 1. W rozumieniu artykułu 71 Kodeksu Cywilnego zaproszenie do zawarcia umowy stanowią informację o towarach znajdujace się na stronie.
 2. Do złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie przez klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 4. Aby doszło do zawarcia umowy niezbędne jest wybranie produktu do koszyka kienta
 5. Po dodaniu do koszyka pojawią się formularze niezbędne do realizacji zamówienia. Wypełnienie ich pozowli na dalsze procedowanie zamówienia.
 6. Po wpisaniu danych wszelkich niezbędnych danych Klient zostanie poproszony o akceptację regulaminu sklepu bez czego wysłanie zamówienia do realizacji nie będzie możliwe.
 7. Wysłanie zamówienia skutkuje zawarciem umowy sprzedaży towarów zamówionych przez klienta.
 8. Po złożeniu zamówienia klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą zamówienie a zarazem zawarcie umowy sprzedaży.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

5.  Dostawa 

Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (RP).

1. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

- za pośrednictwem firmy kurierskiej

- odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy

2. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Dostawa jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminem 30 dni od zawarcia umowy.

4. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 5561 -5565 Kodeksu Cywilnego.

5. Ryzyko utraty towaru ponosi Sprzedawca. Wydanie towarów nabywcy ma miejsce z chwilą dostarczenia przesyłki przez kuriera ostatecznemu odbiorcy.

6. Warianty płatności oraz ceny

 1. Klient zamawiący produkt/produkty może skorzystać z następujących form płatności :

a). przelew na konto bankowe Sprzedawcy – wysyłka towaru nastąpi po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego

b). gotówką za probraniem – klient płaci sprzedającemu przy dokonywaniu dostawy

c). płatność elektroniczna – Pay U.

 1. Ceny towarów wyrażone są w polskich złotych zawierąją wszystkie składniki włącznie z podatkiem od towarów i usług VAT.

 

7. Reklamacje Towarów

 1. Reklamacje wynikające z narusznia praw klienta wynikających z niniejszego regulaminu należy zgłaszać na adres mailowy reklamacje@kugana.pl lub pocztowa na adres: Kugana Sp. z.o.o. Adamów 14a; 62-590 Goilna
 2. Klient zobowiązany jest wraz z reklamacją przesłać dokument zakupu reklamowanego towaru na adres podany w punkcie 1.
 3. Sprzedawca odpowiada wobec klienta w rozumieniu art 22 (1) Kodeksu Cywilnego na zasadach określonych w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego
 4. Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie kompletnie złożonej reklamacji. W przypadku braku złożenia wszelkich dokumentów czas liczy sie od otrzymania przez Sprzedawcę ostatniego dokumentu.
 5. Reklamowany towar klient przesyła do Sprzedawcy na własny koszt , natomiast Sprzedawca pokrywa koszty związane wysyłką do klienta po rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Sprzedawca nie jest producentem, ale jako wyłączny dystrybutor na terenie Polski ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego towaru, na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej producenta.
 7. Reklamacje dotyczące innych usług świadczonych przez Sprzedawcę niezwiązanych z towarem Klient składa w podobny sposób jak w punkcie 1.

 

8. Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 2. W tym celu klient przesyła stosowne oświadczenie drogą mailową na adres poczty elektronicznej office@kugana.pl wpisując w temacie nr zamówienia oraz numer katalogowy produktu.
 3. Sprzedawca prześlę zwrotną informację mailową o przyjęciu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Utrata prawa do odstąpienia od umowy następuje w następujacych przypadkach:

a). w przypadku użytkowania zakupionego towaru;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mechanicznego towaru;

c). w przypadku zniszczenia opakowania towaru;

d). w przypadku kiedy Sprzedawca poinformował Kupującego przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego realizacji Kupujący utraci takie prawo.

        5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą, a towar powien wrócić na adres sprzedającego nie później niż w ciagu 14 dni.  

        6. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu towaru nie później jednak niż po upływie 14 dni zwrócić Kupującemu wartość wraz z poniesionymi kosztami dostawy.

        7. Jeżli Kupujący wybrał sposób dostawy towaru inny niż najtańszy zwykły sposób, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawrotu konsumentowi poniesionych przez niego kosztów dodatkowych.

        8. Klient ponosi bezpośredni koszt zwrotu towaru.

 

9. Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzygnięcia ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupujacym zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodesku Cywilnego , przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa polskiego
 3. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie. Klienci zostaną poinformowani o zmianach na stronie głownej z data wejscia ich w życie. W razie braku akceptacji nowego regulaminu Klient powinien zawiadomić Sprzedającego. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy.